افزایش ۱۱ درصدی مبلغ چک‌های وصول شده در بهمن ماه ۹۸

[ad_1]

آفتاب‌‌نیوز :

براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی در باره میزان چک های مبادله شده، در بهمن ماه 98 در کل کشور حدود 8.6 میلیون فقره چک به ارزشـی حـدود ١٢١٩ هـزار میلیارد ریال مبادله گردیده است. مقایسه این میزان از چک مبادله شده با ماه قبل نشان می دهد که چک های مبادله ای در بهمن ماه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 1.6 درصـد و 10.3 درصد افزایش نشان می دهد.

*افزایش 11 درصدی چک های وصول شده نسبت به دی ماه

همچنین در بهمن ماه ١٣٩٨ در کل کشور بالغ بر 7.8 میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ١١٠٢ هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 1.5 درصـد و 11 درصـد افزایش نشان میدهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیـب 91.6 درصـد و 90.5 درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در دی ماه ١٣٩٨ بـه ترتیـب معادل 91.8 درصد و 89.9 درصد و در بهمن مـاه ١٣٩٧ بـه ترتیـب برابـر 90.3 درصـد و 88.9 درصـد بوده است.

*کاهش چک های برگشتی نسبت به بهمن 97

در بهمن ماه ١٣٩٨ در کل کشور حدود ٧١٩ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١١٦ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3.6 درصـد و 4.1 درصـد افزایش نشان می دهد. بدین ترتیب از کل تعداد و مبلغ چـک هـای مبادلـه شـده در بهمـن مـاه ١٣٩٨ به ترتیب 8.4 درصد و 9.5 درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چـک هـای برگشـت داده شـده در دی ماه ١٣٩٨ به ترتیب معادل 8.2 درصد و 10.1 درصد و در بهمن مـاه ١٣٩٧ بـه ترتیـب برابـر 9.7 درصد و 11.1 درصد بوده است.

همچنین افزایش 4.1 درصدی مبلغ چک های برگشتی در بهمن ماه 98 نسبت به دی ماه همان سال، در حالی است که چک های مبادله ای از نظر مبلغ نسبت به دی ماه 10.3 درصد افزایش داشته اند.

روند کاهشی در نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای پس از اجرای قانون جدید چک در بهمن 97 آغاز شده و تا کنون نیز ادامه دارد. صاحب نظران معتقد هستند که اگر همه بخش های قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک اجرایی شود شاهد کاهش های بیشتری در آمار چک برگشتی خواهیم بود.

[ad_2]

Source link

Be the first to reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *