بیستمین شماره مجله تصویری نفت و انرژی (متنا)

[ad_1] این چشمهای ماست که برمی‌گزیند کدام نیمه هستی را ببیند …  برخیزیم به احترام آنان که در همین روزهای سخت، در همین بزنگاه ناخوش و در همین بحران امید، هنوز سپیده دمان را می‌بینند و هنوز به چرخاندن چرخ‌های ارابه زندگی معتقدند و هنوز […]