چگونگی اسفتاده از قانون جذب و پول

چگونه می توان از قدرت قانون جذب و پول استفاده کرد – بلوک های ذهنی را حذف کنید بیشتر مردم به دلیل محدود کردن ترس و اعتقاد خود در مورد پول ، ناخواسته پول را از ورود به داخل آنها باز می دارند. فکر کردن […]